Komisie


Finančná komisia

Kultúry a športu

Komisia na ochranu verejného poriadku

Komisia na prešetrovanie sťažností 

 Vyraďovacia a škodová komisia

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce