Vyraďovacia a škodová komisia

Ľubomír Šesták – predseda vyraďovacej a škodovej komisie 

Anna Gálusová – člen vyraďovacej a škodovej komisie

Ing. Lucia Otiepková -  člen vyraďovacej a škodovej komisie

Ing. Anna Babiaková – člen vyraďovacej a škodovej komisie

Marta Garajová – člen vyraďovacej škodovej komisie