VZN obce

Všeobecné záväzné nariadenia 

Platné a účinné všeobecne záväzné nariadenia obce Dúbravica 

Rok 2020

 1/2020   VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme obecných cintorínov

   

 Rok 2019

 1/2019   VZN č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

 2/2019    VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Dúbravica 

 3/2019    VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb 

 

 Rok 2018

 1/2018    VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom


Rok 2017

1/2017    VZN č.1/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

2/2017    VZN č.2/2017 o trhovom poriadku

3/2017     VZN č. 3/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

4/2017     VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy

 

Rok 2015

1/2015     VZN č. 1 2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

2/2015     VZN č. 2 2015 o trhovom poriadku

3/2015     VZN č. 3 2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

4/2015    VZN č. 4 2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

5/2015    VZN č. 5 2015 o nakladaní s komunálnym odpadom

6/2015    VZN č. 6 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné úpravy

 

Rok 2014 

  

1/2014     VZN č.1 2014 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

2/2014     VZN č.2 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

3/2014     VZN č.3 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Rok 2013 

 3/2013     VZN o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku

 

Rok 2011 

2/2011     VZN č.2 2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku