Voľby

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dúbravica 10.11.2018

 zápisnica 1

 zapisnica 2

 zapisnica 3

 zapisnica 4

 zapisnica 5

 (celý dokument)

 

 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dúbravica

vyhlásenie volby 2018

 odkaz: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dúbravica

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dúbravica na obdobie rokov

2012 - 2017


Obecné zastupiteľstvo v Dúbravici v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle uznesenia č. 02/2011 zo dňa 29.04.2011vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Dúbravica. Voľba sa bude konať dňa 30.03.2012

Prihlášky uchádzačov je možné posielať do 13.03.2012 na Oú Dúbravica v uzavretej obálke s názvom Voľba kontrolóra obce – „Neotvárať“.


Požiadavky: 

 • kvalifikačné predpoklady /ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • znalosť základných noriem samosprávy,
 • doklady o absolvovaní kurzov (ak ste ich absolvovali).


Náležitosti písomnej prihlášky k voľbe hlavného kontrolóra musia obsahovať: 

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /mail, telefón/,
 • profesný životopis,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
  vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z o
  ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Dúbravica na rokovaní Obecného zastupiteľstva Dúbravica.

Pracovný úväzok: 0,1

Deň nástupu do práce: 01.04.2012

Bližšie informácie osobne na OÚ v Dúbravici, alebo telefonicky na linke 0917877313.