Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Štatút obce

https://www.dubravica.sk/files/%C5%A1tat%C3%BAt%20obce%20d%C3%BAbravica.pdf

 

Štatút obce Dúbravica
Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravica v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovschvaľuje


štatút obce Dúbravica


(ďalej len „štatút“), ktorý ako vnútorný predpis obce podrobnejšie upravuje vymedzenie samosprávy, postavenie a právomoc orgánov obce a ich vzťahy, podiel občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, prístup k informáciám.Prvá časť

Postavenie obce


Čl. 1

Základné ustanovenia


 1. Obec je samostatný územný samosprávy a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a zásad o hospodárení s majetkom obce samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.


 1. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Rozsah výkonu samosprávnej pôsobnosti obce je upravený v ustanovení § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 1. Obec má svoj názov obec Dúbravica.Čl. 2

Symboly obce


 1. Obec má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy.


 1. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce.


 1. Podrobnú úpravu o symboloch obce upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce o symboloch obce a ich používaní.Čl. 3

Územie obce


 1. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie .

 2. Vyobrazenie katastrálneho územia obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.Čl. 4

Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

a číslovanie stavieb


 1. Pri určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a pri určovaní súpisného a orientačného čísla stavbám sa postupuje podľa ustanovenia § 2b a § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 1. Obec určuje a mení všeobecne záväzným nariadením stavbám vzor súpisného čísla, vzor orientačného čísla a určuje názvy ulíc a názvy námestí, nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce.Druhá časť

Orgány obce


Čl. 5

Základné ustanovenia


 1. Orgánmi obce sú

  1. obecné zastupiteľstvo,

  2. starosta.


 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje výkonné, kontrolné a poradné orgány

  1. komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

   • finančnú,

   • na ochranu verejného poriadku,

   • kultúry a športu ,

   • na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu,

   • na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce

  2. podľa potreby môže zriadiť a zrušiť ďalšie svoje orgány, ak tak ustanovuje osobitný zákon.Čl. 6

Obecné zastupiteľstvo


 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.


 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 1. Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva upravujú ustanovenia § 11, § 11a, §11b a § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 1. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob uznášania sa a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Na prijatie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.


 1. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje

 1. schvaľovať organizovanie obecných zbierok,

 2. určovať názov obce,

 3. zriaďovať sociálne, zdravotné, kultúrne, školské a predškolské zariadenia, zriaďovať obchodné spoločnosti,

 4. rozhodovať o zlúčení, rozdelení a zrušení obce,

 5. rozhodovať o zmene hraníc katastrálneho územia obce,

 6. určovať a meniť názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,

 7. schvaľovať zmluvy o zriadení združenia obcí,

 8. schvaľovať členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov.


Čl. 7

Starosta obce


 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.


 1. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


 1. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Čl. 8

Zastupovanie starostu


 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.


 1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Čl. 9

Postavenie a úlohy finančnej komisie


 1. Finančná komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.


 1. Úlohy finančnej komisie

  1. pripravuje a zostavuje viacročný rozpočet obce,

  2. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

  3. podieľa sa na inventarizácii majetku obce,

  4. predkladá obecnému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy, týkajúce sa rozpočtu obce, hospodárenia s majetkom obce, správy daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 1. Zloženie, počet členov komisie a ich voľbu upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.Čl. 10

Postavenie a úlohy komisie ochrany verejného poriadku


 1. Komisia ochrany verejného poriadku je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.


 1. Úlohy komisie ochrany verejného poriadku

  1. zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku

   • na verejných priestranstvách,

   • vo verejných miestnostiach,

   • na športových a kultúrnych podujatiach,

   • na výstavách a obecných slávnostiach,

   • v miestach sústredeného cestovného ruchu,

   • pri ochrane štátnych a obecných symboloch,


  1. podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu verejného poriadku,

  2. podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty verejného poriadku,

  3. pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením policajného zboru Slovenskej republiky.

Čl. 11

Postavenie a úlohy komisie kultúry a športu


 1. Komisia kultúry a športu je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.


 1. Komisia kultúry a športu

  1. na úseku kultúry

  • podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie divadelnej činnosti, speváckej činnosti a ľudových tancov,

  • vytvára organizačné podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti,

  • organizačne pripravuje významné kultúrne a spoločenské podujatia miestneho významu,

  1. na úseku telesnej kultúry

  • podnetmi a návrhmi utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry v obci, najmä rozvoj športu pre všetkých a podporuje a organizuje telovýchovné, turistické a športové podujatia,

  • kontroluje stav správy športových obecných zariadení,

  • sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň jednotlivých telovýchovných, turistických a športových podujatí, o čom informuje obecné zastupiteľstvo.Čl. 12

Postavenie a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu


 1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu je stálym, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.


 1. Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

 1. prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia,

 2. podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,

 3. sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9),

 4. predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

 5. preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

 6. udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,

 7. kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.


Čl. 13

Postavenie a úlohy komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce


 1. Komisia na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce je stálym, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.


 1. Úlohy komisie na prešetrovanie sťažností na hlavného kontrolóra obce sú ustanovené v smernici o vybavovaní sťažností.Tretia časť

Účasť občana na samospráve obceČl. 14

Práva a povinnosti obyvateľov obce


 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.


 1. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

  1. orgánmi obce,

  2. miestnym referendom,

  3. zhromaždením obyvateľov obce.


 1. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov obce, na úradných tabuliach, spravodaji obce, miestnym rozhlasom a na webových stránkach obce.


 1. Informácie, ktoré má k dispozícii obecný úrad sú prístupné pre všetkých obyvateľov obce.


 1. Práva a povinnosti obyvateľov obce sú upravené v ustanovení § 3 zákona o obecnom zriadení.Štvrtá časť

Riadenie obecnej samosprávy


Čl. 15

Zásady riadenia


 1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce má originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.


 1. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.


 1. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.


 1. Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.


 1. Kompetenčné konflikty medzi orgánmi zriadenými obecným zastupiteľstvom rieši obecné zastupiteľstvo.


 1. Kompetenčné konflikty medzi zamestnancami obce a kompetenčné konflikty medzi obcou a orgánmi štátu rieši starosta.


 1. Organizačné jednotky a zariadenia bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou zriadené obecným zastupiteľstvom riadi medzi jednotlivými zasadaniami obecné zastupiteľstvo a starosta.Čl. 16

Systém, stupne riadenia a organizačná štruktúra


Systém riadenia obecnej samosprávy je vymedzený štruktúrou riadiacich stupňov a vzájomnými vzťahmi nadriadenosti a podriadenosti v schéme organizačnej štruktúry, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
Piata časť

Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení


Čl. 17


Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva


 1. Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva, a preto v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo, a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.

 1. Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.


 1. Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.


 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi

 1. plat a odmenu,

 2. mzdové prostriedky pre zamestnancov obce,

 3. technické vybavenie obecného úradu a ustanovuje na jeho kontrolu hlavného kontrolóra obce a vyhlasuje miestne referendum o odvolaní starostu.Čl. 18

Vzťah starostu a jeho zástupcu


Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať ustanoví starosta v poverení zastupovaním starostu.


Čl. 19

Vzťah starostu a hlavného kontrolóra


 1. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu.


 1. Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.


 1. Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ak zákon neustanovuje inak.Čl. 20

Vzťah starostu a komisií


 1. Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.


 1. Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.


Čl. 21

Záverečné ustanovenia


 1. Zrušuje sa štatút obce Dúbravica schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2008 z 15.5.2008.


 1. Tento Štatút obce Dúbravica schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní 16.4.2015 uznesením č. 15/2015 a nadobúda účinnosť 1.5.2015.


 1. Na zmenu a doplnenie tohto štatútu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.


 1. Výkon pôsobnosti orgánov obce a pôsobnosť nimi zriadených orgánov musí byť v súlade s týmto štatútom.
V Dúbravici dňa 16.4.2015Ing. Janka Slobodníková

starostka obce