Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce Dúbravica 2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Dúbravica 2023

https://www.dubravica.sk/files/z%C3%A1sady%20hospod%C3%A1renia%20s%20majetkom%20obce

%20d%C3%BAbravica.pdf

                                 Z ásady
    hospodárenia s majetkom obce DúbravicaObecné zastupiteľstvo obce Dúbravica v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov u r č u j e tieto


Zásady hospodárenia s majetkom obce Dúbravica

Čl. 1

Účel zásad

Zásady upravujú:

 1. použitie majetku obce,

 2. práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,

 3. podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

 4. postup prenechávania majetku do užívania,

 5. prebytočný a neupotrebiteľný majetok,

 6. správu pohľadávok a iných majetkových práv obce,

 7. koncesný majetok,

 8. spoločný podnik,

 9. nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi,

 10. spôsoby výkonu práv, vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov,

 11. úkony, podliehajúce schváleniu orgánmi obce a správcu,

 12. vedenie účtovníctva,

 13. rozpočet obce,

 14. majetková účasť v obchodných spoločnostiach,

 15. ochrana majetku obce.

Čl. 2

Použitie majetku obce


 1. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

 2. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 3. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

 4. Majetok obce slúži predovšetkým na plnenie úloh obce.

 5. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce a na výkon štátnej správy prenesený na obec.

 6. Pre verejné účely slúži majetok:

 1. miestne komunikácie, chodníky, námestie, trhové miesto,

 2. verejné priestranstvo určené vo všeobecne záväznom nariadení č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku,

 3. verejné osvetlenie ulíc,

 4. miestny rozhlas,

 5. autobusové zastávky,

 6. informačné úradné tabule.

7)Na výkon samosprávy obce slúži majetok:

 1. budova sídla orgánov obce a jej vybavenie,

 2. motorové vozidlá a garáž,

 3. obecný cintorín a dom smútku,

 4. budova materskej školy a priľahlé priestory MŠ

 5. kultúrny dom a priestory obecnej knižnice,

 6. priestory DHZ (budova č. 62)

Čl. 3

Práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce


 1. Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravica môže zveriť bezodplatne svoj majetok do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, zriadených obcou (ďalej len „správca“).

 2. O zverení majetku do správy spíše obec ako odovzdávajúci a rozpočtová organizácia a príspevková organizácia ako preberajúci protokol, ktorý obsahuje najmä:

  1. určenie (identifikovanie) zvereného majetku,

  2. hodnotu zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie,

  3. práva a záväzky, súvisiace so zvereným majetkom,

  4. dátum vyhotovenia protokolu,

  5. podpisy starostu a štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie.

 3. Protokol o zverení majetku pripraví obecný úrad obce na základe inventarizácie zvereného majetku. Protokol o zverení majetku eviduje obecný úrad obce.

 4. Preberajúci je povinný poskytovať obecnému úradu obce pri príprave protokolu súčinnosť pri zverení majetku do správy.

 5. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorý mu obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.

 6. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním podľa týchto zásad a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

 7. Správca majetku obce je povinný viesť o majetku obce evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

Čl. 4

Podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila


 1. Obecné zastupiteľstvo na návrh hlavného kontrolóra obce alebo starostu obce schváli odňatie majetku obce správcovi:

 1. ktorému neslúži na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti a obec využije majetok hospodárnejšie,

 2. ktorý spravuje majetok obce v rozpore s týmito zásadami,

 3. ktorý bol zrušený,

 4. ak ide o majetok,

  1. ktorý obec potrebuje vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,

  2. ktorý obec potrebuje na plnenie prenesených úloh štátnej správy,

  3. ktorý obec potrebuje na plnenie samosprávnych úloh,

 1. Protokol o odňatí majetku pripraví správca majetku v súčinnosti s obecným úradom obce.

 2. Na spôsob a podmienky odňatia majetku sa primerane použijú ustanovenia Čl. 3.

 

Čl. 5

Postup prenechávania majetku do užívania


 1. Obec môže svoj majetok, ktorý nepotrebuje na výkon samosprávnej pôsobnosti obce a na plnenie prenesených úloh štátnej správy prenechať právnickým osobám a fyzickým osobám do nájmu nájomnou zmluvou alebo prenechať bezodplatne do výpožičky zmluvou o výpožičke. Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje jej schválenie obecným zastupiteľstvom. Pri prenechávaní majetku obce do nájmu sa postupuje podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 2. Nájomnou zmluvou môže starosta obce prenechať nájomcovi majetok obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci za odplatu, aby ho v dojednanej dobe užíval. Pri tomto nájme sa nepoužijú ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 3. Zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom obec, ktorých trvanie s tým istým nájomcom nepresahuje 10 dní v kalendárnom mesiaci schvaľuje štatutárny orgán správcu. Pri tomto nájme sa nepoužijú ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 4. Starosta môže uzavrieť zmluvu o výpožičke majetku obce, ktorej trvanie s tým istým vypožičiavateľom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci len na účely poskytovania a vykonávania osvetovej činnosti, zameranej na predchádzanie vzniku vážnych ťažko liečiteľných chorôb, zameranej na ochranu životného prostredia, boja proti kriminalite, drogovej závislosti a závislosti od hazardných hier, športovej činnosti.

 5. Nájomca alebo vypožičiavateľ môže vec užívať len v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke.

 6. Nájomca ani vypožičiavateľ nemôžu zriadiť záložné právo na majetok obce alebo tento majetok inak zaťažiť.


Čl. 6

Prebytočný a neupotrebiteľný majetok


 1. Prebytočný je majetok, ktorý obec alebo správca trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

 2. Neupotrebiteľný je majetok, ktorý pre svoje úplné fyzické alebo morálne opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť svojmu účelu.

 3. Obecné zastupiteľstvo zriadi vyraďovaciu a škodovú komisiu ako svoj poradný orgán. Komisia musí mať najmenej 5 členov, z ktorých traja členovia sú poslanci, jeden člen je hlavný kontrolór a jeden člen je zamestnanec obce, ktorého určí starosta.

 4. O neupotrebiteľnosti majetku technickej povahy s nadobúdacou hodnotou vyššou ako 300 € je možné rozhodnúť len na základe odborného alebo znaleckého posudku.

 5. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním rozhoduje na základe návrhu vyraďovacej a škodovej komisie obecné zastupiteľstvo.

 6. Prebytočný hnuteľný majetok, o ktorý neprejavili záujem iné právnické alebo fyzické osoby, sa fyzicky zlikviduje. Rovnako sa naloží aj s neupotrebiteľným majetkom. Dohľad a písomný záznam z fyzickej likvidácie zabezpečuje vyraďovacia a škodová komisia.

 7. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním písomne rozhoduje na základe návrhu vyraďovacej a škodovej komisie v zostatkovej hodnote jednotlivej hnuteľnej veci:

  1. štatutárny orgán správcu do 350 € samostatne,

  2. starosta do 3.500 € samostatne,

  3. obecné zastupiteľstvo nad 3.500 €.

 8. Prevod vlastníctva prebytočného majetku sa uskutoční na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu:

  1. na základe obchodnej verejnej súťaže,

  2. dobrovoľnou dražbou alebo

  3. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

 9. Obecný úrad obce zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli alebo na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, prípadne v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 8 písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

 10. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

Čl. 7

Správa pohľadávky obce a iných majetkových práv


 1. Správu pohľadávky obce je povinný vykonávať obecný úrad obce a správca:

 1. z činnosti ktorého pohľadávka obce alebo správcu vznikla,

 2. do pôsobnosti, ktorého patrí ochrana majetkových záujmov obce, poškodením ktorých pohľadávka obce alebo správcu vznikla,

 3. ktorý vykonáva správu majetku obce, s ktorým pohľadávka obce súvisí.

 1. Ak nemožno určiť správcu pohľadávky obce podľa ods. 1, určí správcu starosta obce.

 2. Obec a správca je povinný starať sa o pohľadávky, a to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, aby pohľadávka obce alebo správcu bola včas uplatnená na príslušných orgánoch, a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané. Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného dlhu, obec a správca je povinný starať sa o to, aby sa úroky z omeškania alebo poplatok z omeškania riadne a včas uplatnili a vymáhali, ak tieto zásady neustanovujú inak.

 3. Ak osobitný zákon neustanovuje inak (z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), obec a správca môže na písomné požiadanie dlžníka, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť (so sociálnych a finančných problémov), uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia za podmienok, že:

 1. dlžníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba,

 2. dlžník nemá voči obci alebo správcovi inú pohľadávku,

 3. dlžník svoj dlh písomne uznal čo do základu a výšky alebo ide o pohľadávku obce priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,

 4. dlžník sa v dohode o splátkach alebo o odklade platenia zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku včas, alebo ak sa zlepšia jeho sociálne a finančné pomery,

 5. dlžník sa zaviaže svoj dlh zaplatiť do 12 mesiacov od podpísania dohody. Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, môže dlhšiu dobu splácania povoliť starosta, a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti dlžníka.

 1. Dohodu o splátkach alebo odklade plnenia, týkajúcu sa:

  1. sumy do 335 € schvaľuje štatutárny orgán správcu po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,

  2. sumy do 335 € schvaľuje starosta,

  3. sumy nad 335 € schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 2. Pri povolení splátok alebo odkladu platenia neúčtuje obec alebo správca úroky z omeškania.

 3. Obec alebo správca - po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu môže za podmienok, uvedených v ods. 4 písm. a), b) a c) dočasne upustiť najviac na 5 mesiacov od vymáhania pohľadávky, ktorú prechodne nemožno vymáhať z výnimočných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 4. Za nevymožiteľnú sa považuje taká pohľadávka, ktorá sa vymáha bezvýsledne, t.j. po vyčerpaní všetkých právnych možností voči dlžníkovi alebo ak by vymáhanie zrejme neviedlo k výsledku, alebo ak je pravdepodobné, že by náklady vymáhania presiahli výšku pohľadávky.

 5. Ak osobitný zákon neustanovuje inak (z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), obec alebo správca trvale upustí od vymáhania pohľadávky od dlžníka len vtedy, ak sa pohľadávka premlčala a dlžník vzniesol námietku premlčania. Obec alebo správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ide o nevymožiteľnú pohľadávku. O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky písomne rozhodne:

- do 335 € štatutárny orgán správcu po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,

- do 335 € starosta obce,

- nad 335 € obecné zastupiteľstvo.

 1. Starosta alebo správca môže pohľadávku započítať len písomnou dohodou za podmienok, že:

  1. existuje pohľadávka dlžníka voči obci alebo správcovi a tomu zodpovedajúci záväzok obce alebo správcu,

  2. vzájomné pohľadávky obce alebo správcu a dlžníka sú rovnakého druhu,

  3. pohľadávka dlžníka je splatná,

  4. pohľadávka dlžníka nie je premlčaná,

  5. správca má na to predchádzajúci písomný súhlas starostu obce.

 2. Pokiaľ osobitné predpisy neurčujú inak, postup uvedený v odsekoch 2 až 10 obdobne platí aj pri nakladaní s inými majetkovými právami. Konkrétny spôsob nakladania s nimi upraví uznesenie obecného zastupiteľstva.

 3. Hlavný kontrolór predkladá raz ročne obecnému zastupiteľstvu informatívnu správu o správe pohľadávok za predchádzajúci rok, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roka. Správa obsahuje identifikáciu dlžníka, výšku pohľadávky, dátum vzniku pohľadávky, dôvod nevymoženia pohľadávky, aké právne prostriedky boli použité na vymoženie pohľadávky, uvedenie, či ide o trvalé alebo dočasné upustenie a dôvod upustenia od vymáhania pohľadávky.Čl. 8

Nakladanie s cennými papiermi a majetkovými podielmi


Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva, obecné zastupiteľstvo postupuje podľa odsekov 1 až 7 § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ak tento postup nevylučujú osobitné predpisy napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Čl. 9

Koncesný majetok

 1. Koncesný majetok je majetok obce, ktorý na základe schválenia koncesnej zmluvy obecným zastupiteľstvom užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného zákona napríklad zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Pri nakladaní s koncesným majetkom obce obecné zastupiteľstvo postupuje podľa § 9c a § 9d zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Čl. 10

Spoločný podnik


 1. Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účel realizácie koncesie založila obec spoločne s koncesionárom. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok obce.

 2. Obecné zastupiteľstvo pri zakladaní spoločného podniku a pri vkladaní základného imania do spoločného podniku postupuje podľa § 9e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Čl. 11

Úkony, podliehajúce schváleniu orgánmi obce a správcom


 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu napríklad zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

  2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

  3. prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,

  4. nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci,

  5. zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom obec, ktorej trvanie s tým istým nájomcom presahuje 10 dní v kalendárnom mesiaci,

  6. zmluvu o výpožičke majetku obce, ktorej trvanie s tým vypožičiavateľom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

  7. zámennú zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec,

  8. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje obci ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote nad 3.500 €,

  9. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia nad 335 €,

  10. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad 335 €,

  11. prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad 335 €,

  12. prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním nad 3.500 €,

  13. nakladanie s majetkovými právami nad 335 €,

  14. aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

  15. vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

  16. koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

  17. návratné zdroje financovania,

  18. sumu ručiteľských záväzkov obce,

  19. poskytovanie dotácií právnickým osobám z rozpočtu obce,

  20. združovanie obecných prostriedkov a zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.


 1. Starosta obce schvaľuje:

 1. zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote do 335 €,

 2. prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním do 3.500 €,

 3. nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,

 4. zmluvu o výpožičke majetku obce, ktorej trvanie s tým vypožičiavateľom nepresahuje 10 dní v kalendárnom mesiaci,

 5. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje obci ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote do 3.500 €,

 6. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia do 335 €,

 7. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do 335 €,

 8. prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce do 335 €,

 9. nakladanie s majetkovými právami do 335 €,

 10. dohodu o započítaní pohľadávky,

 11. ďalšie úkony, ktoré obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podľa ods. 1, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.

 1. Správca schvaľuje:

  1. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje správcovi ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote do 3.500 €,

  2. zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom obec, ktorej trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,

  3. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia do 335 € po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,

  4. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do 335 € po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,

  5. písomnú dohodu o započítaní pohľadávky po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu.


Čl. 12

Vedenie účtovníctva


 1. Rozsah a spôsob vedenia účtovníctva a účtovnej závierky upravuje osobitný právny predpis ( z. č. 431/2002 Z. z v znení neskorších predpisov).

 2. Obeh účtovných dokladov musí byť organizovaný tak, aby sa príslušný doklad dostal včas do rúk zamestnanca, zodpovedného za jednotlivé operácie.

 3. Objednávky môže vystavovať zamestnanec obce písomne poverený starostom a starosta obce a zamestnanec správcu písomne poverený štatutárnym orgánom správcu.

 4. Príkaz na úhradu do peňažného ústavu vystavuje zamestnanec obce písomne poverený starostom a zamestnanec správcu písomne poverený štatutárnym orgánom správcu po vykonanej finančnej kontrole. Podpisové právo na úseku obehu účtovných dokladov:

 1. na obecnom úrade obce majú:

  1. starosta obce,

  2. zamestnanec obce písomne poverený starostom obce.

 1. Správnosť vystavenia príkazu na úhradu overuje zodpovedný zamestnanec obce a zodpovedný zamestnanec správcu. Za správne a včasné vybavenie a doručenie jednotlivých dokladov v rámci obehu účtovných dokladov, ako aj za stav ich archivovania zodpovedá na obecnom úrade starosta obce a u správcu štatutárny orgán správcu.

 2. Na ostatné drobné výdavky obce môže zodpovedný zamestnanec obce jedenkrát v pracovnom dni vybrať v peňažnom ústave hotovosť vo výške 500,- € s výnimkou dňa, kedy zamestnávateľ vypláca zamestnancom plat. Pokladničný zostatok ku koncu pracovného dňa môže byť:

  1. na obecnom úrade vo výške 700,- € s výnimkou dňa výplat, ak si zamestnanec obce z vážnych dôvodov nemohol prevziať plat,

 1. Pokladník musí mať uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti a musí mu byť pridelený primeraný priestor, aby mohol svoju činnosť vykonávať v súlade s platnou právnou úpravou. Dohodu o hmotnej zodpovednosti musia mať aj zamestnanci, ktorým sú zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré sú povinní vyúčtovať.

 2. Všetky účtovné a pokladničné operácie – príjmové aj výdavkové doklady podliehajú finančnej kontrole. Systematickú kontrolu pokladničných operácií vykonáva jedenkrát štvrťročne na obecnom úrade starosta obce a hlavný kontrolór obce u správcu štatutárny orgán správcu a hlavný kontrolór. Starosta obce, štatutárny orgán správcu a hlavný kontrolór obce vykonávajú náhodnú kontrolu pokladničných operácií a pokladne.

Čl. 13

Rozpočet obce


 1. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov upravuje osobitný právny predpis (z. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)

 2. Finančné hospodárenie obce a správcu sa riadi schváleným rozpočtom obce.

 3. Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravica vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú

 1. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdaje,

 2. povolené prekročenie a viazanie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,

 3. povolené prekročenie a viazanie rozpočtových výdavkov,

 4. povolené prekročenie a viazanie finančných operácií – len do 31.augusta príslušného rozpočtového roka.

 1. Po 31. auguste sa môžu vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu obce, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce , výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a

programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

5)Obecné zastupiteľstvo môže určiť či starosta bude schvaľovať zmeny rozpočtu v plnom rozsahu, alebo tento rozsah môže obmedziť v závislosti od obsahu jednotlivých rozpočtových opatrení.

6)Ak vznikne v priebehu roka nevyhnutná potreba úhrady (živelné pohromy, havárie a iné mimoriadne udalosti), ktoré nie sú v rozpočte obce, môže starosta obce po prerokovaní s predsedom finančnej komisie obecného zastupiteľstva úhradu realizovať v súlade s týmito zásadami a platnými právnymi predpismi, o čom informuje obecné zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadaní.


Čl. 14

Majetková účasť v obchodných spoločnostiach


 1. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať majetkovú účasť v právnickej osobe a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

 2. Pôsobnosť valného zhromaždenia obchodných spoločností, v ktorých je obec jediným spoločníkom, alebo jediným akcionárom sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka. Pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle uvedených predpisov vykonáva štatutárny orgán obce – starosta. Starosta pri výkone právomoci valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou obce rozhodne po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva v týchto prípadoch:

  1. rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny),

  2. schvaľovanie stanov a ich zmien,

  3. rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

  4. rozhodovanie o akomkoľvek prevode vlastníctva nehnuteľného majetku,

  5. o všetkých peňažných a nepeňažných vkladoch do obchodnej spoločnosti,

  6. o uzatvorení nájomnej zmluvy na prenájom majetku na dobu dlhšiu ako 5 rokov,

  7. rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy.

 3. V obchodných spoločnostiach, pri ktorých má obec majetkovú účasť menšiu ako 100%, starosta obce potrebuje pri rozhodovaní súhlas obecného zastupiteľstva na konanie v týchto prípadoch:

  1. rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny),

  2. schvaľovanie stanov a ich zmien,

  3. rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

  4. rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy.

Čl. 15

Ochrana majetku obce


 1. Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a správca sú povinní majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinní najmä:

 1. udržiavať a užívať majetok obce,

 2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

 3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

 4. viesť majetok v predpísanej evidencii.

 1. Starosta obce a správca zodpovedá za kľúčový režim v jednotlivých budovách a v kanceláriách. Náhradné kľúče od všetkých budov, iných uzamykateľných priestorov a kancelárií obecného úradu z bezpečnostného hľadiska sú uložené v trezore kancelárii starostu obce. Náhradné kľúče od všetkých budov, iných uzamykateľných priestorov a kancelárií správcu z bezpečnostného hľadiska sú uložené v trezore kancelárii štatutárneho orgánu správcu.

 2. Na ochranu majetku obce ako preventívne opatrenia sa použijú:

 1. mechanické zábrany (oplotenie, zamrežovanie jednotlivých objektov a umiestnenie trezorov, pokladníc),

 2. zabezpečovacia technika (elektronická signalizácia a elektronická požiarna signalizácia).

 1. Kontrolu ochrany majetku obce vykonáva:

  1. starosta obce,

  2. správca,

  3. hlavný kontrolór obce,

  4. finančná komisia obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór predkladá raz ročne, a to do 90 dní po uplynutí kalendárneho roka obecnému zastupiteľstvu správu o stave ochrany majetku obce a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

Čl. 16

Záverečné ustanovenia


 1. Kontrolu dodržiavania ustanovení týchto zásad vykonávajú hlavný kontrolór najmenej raz ročne a finančná komisia obecného zastupiteľstva.

 2. Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej jedenkrát za rok písomnú správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom obce a dodržiavanie ustanovení týchto zásad.

 3. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 4. Zrušujú sa zásady o hospodárení majetku obce Dúbravica zo dňa 3.1.2003 schválené uznesením č. 14 zo dňa 3.1.2003.

 5. Tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce schválilo obecné zastupiteľstvo obce Dúbravica uznesením č.17/2015 dňa 16.4.2015.

 6. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1.5. 2015.V Dúbravici dňa 16.4.2015Ing. Janka Slobodníková

starostka obce