Samospráva

Súčasná samospráva našej obce sa snaží vytvárať pre občanov priestor pre zapojenie sa do verejného života a rozhodovania. V tejto sekcii si prečítate viac informácií o členoch nášho Obecného zastupiteľstva a ich práci.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dúbravica zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky, posledné komunálne voľby sa konali 10.11.2018. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami staré obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce a platnej legislatívy. Obecné zastupiteľstvo v Dúbravici má 5 poslancov, schádza sa najmenej 1x za tri mesiace a podľa potreby. Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.

Orgány obce, ako to vyplýva z ústavy a zo zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.z., sú:

 • Obecné zastupiteľstvo
 • Starostka obce


Kompetencie obce sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností
 • Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

 

Samosprávne funkcie obce sa týkajú najmä:

 • hospodárenia s majetkom obce,
 • rozpočtu a záverečného účtu obce,
 • miestnych daní a poplatkov obce,
 • ekonomickej činnosti v obci,
 • miestnych komunikácií v obci,
 • verejných priestranstiev obce,
 • cintorínov v obci,
 • kultúrnych a športových zariadení obce,
 • verejnoprospešných služieb v obci,
 • ochrany životného prostredia,
 • územnoplánovacej dokumentácie obce,
 • vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce,
 • zriaďovania právnických osôb obce,
 • hlasovania obyvateľov obce,
 • orgánov obce a jej zamestnancov,
 • verejného poriadku v obci,
 • kroniky obce,
 • ochrany kultúrnych pamiatok a zachovania prírodných hodnôt a pod.


Kompetencie obce